Athing Mu, Texas A&M: 2021 The Bowerman (women’s award)